Martin Thoma

Martin Thoma

Security: Offensive 😈, Defensive πŸ˜‡, OWASP 🐝

17 stories

Martin Thoma

Martin Thoma

Testing

12 stories